Algemene voorwaarden - B2B

Algemene voorwaarden - B2B

Download Algemene Voorwaarden (B2B) voor zakelijke klanten in PDF

Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten van Comfomart B.V. en de webshop www.comfomart.nl

1. Definities en toepasselijkheid
1.1. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder

a. Comfomart: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Comfomart B.V., gevestigd en kantoor houdend te (5653 MA) Eindhoven aan de Beemdstraat 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68878001, tevens handelend onder de naam en webshop www.comfomart.nl.

b. Relatie: leder(e) bedrijfs- of beroepsmatig handelende natuurlijk persoon of rechtspersoon die staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel die een Overeenkomst aangaat met Comfomart dan wel aan wie Comfomart een aanbieding doet.

c. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Comfomart en Relatie tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.

d. Voorwaarden: De onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Comfomart en Relaties die in een Comfomart vestiging, via de webwinkel www.comfomart.nl of anderszins tot stand komen, alsmede op alle aanbiedingen en offertes van Comfomart en overige (rechts)handelingen tussen Comfomart en Relaties.

1.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen en zijn uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst waarin of in verband waarmee zij worden overeengekomen.

1.4. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van Relatie wordt van de hand gewezen, tenzij Comfomart de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.2. Door Comfomart verstrekte informatie


2.1. Informatie verstrekt door Comfomart in (online) winkels, advertenties, offertes of anderszins is geheel vrijblijvend en geldt slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod door Relatie middels het plaatsen van een bestelling.

2.2. Comfomart is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen, vergissingen en fouten in informatie die Comfomart voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst verstrekt. Comfomart staat niet in voor de juistheid van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen die in door Comfomart verstrekte informatie worden weergegeven. Getoonde of verstrekte modellen, foto's of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten en kunnen afwijken van het daadwerkelijk te leveren product.

2.3. Indien Relatie aantoont dat de eigenschappen van een afgeleverd product in zodanige mate afwijken van de eigenschappen zoals weergegeven in door Comfomart verstrekte informatie, dat van Relatie in redelijkheid niet meer kan worden verwacht dat het producten wordt afgenomen, dan heeft Relatie het recht om de Overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Comfomart een door Relatie geplaatste bestelling bevestigt of een aanvang maakt met de uitvoering van

de Overeenkomst. De artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

3.2. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.4. Leveringstermijn

4.1. Comfomart gaat bij het afleveren uit van de door of namens Relatie aan Comfomart verstrekte gegevens. Comfomart is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste aan Comfomart verstrekte gegevens.

4.2. Comfomart spant zich in om de opgegeven aflevertermijn zoveel als redelijkerwijs mogelijk in acht te nemen. Echter, door overmacht als omschreven in artikel 12.4 kan het voorkomen dat Comfomart wordt verhinderd in gehele of gedeeltelijke nakoming van haar verplichtingen jegens Relatie.

4.3. Bij overschrijding van de aflevertermijn heeft Relatie geen recht op enige vorm van schadevergoeding ter zake. Relatie heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de overschrijding van de aflevertermijn zodanig is, dat van Relatie in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat of ter zake zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is Relatie gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst te ontbinden, of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de Overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten.

4.4. De door Comfomart opgegeven aflevertermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, dan wel, indien dit later is, op de dag van de ontvangst door Comfomart van de voor uitvoering van Overeenkomst noodzakelijke benodigdheden en/of op de dag dat Comfomart een overeengekomen vooruitbetaling ontvangt.

5. Prijzen

5.1. De prijzen zoals vermeld in door Comfomart verstrekte informatie voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, onder meer in (online) winkels, advertenties, offertes of anderszins zijn gebaseerd op het ten tijde van het opstellen van die informatie geldende omstandigheden en gelden slechts tijdelijk. De prijzen zijn richtlijnen en binden Comfomart niet. Met het verschijnen van nieuwe prijsinformatie over een bepaald product vervalt eerder door Comfomart verstrekte prijsinformatie.

5.2. De door Comfomart vermelde prijzen kunnen, mede afhankelijk van de daarvoor geldende
wettelijke verplichtingen, zowel exclusief als inclusief BTW worden weergegeven.

5.3. Alle door Comfomart vermelde prijzen zijn exclusief eventuele bijkomende kosten, zoals verwijderingsbijdrage en vervoerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.4. Comfomart heeft na totstandkoming van de Overeenkomst, doch vóór de aflevering van het product, het recht de verkoopprijzen te veranderen, indien de omstandigheden, waarop deze verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen en buitenland, lonen, salarissen, sociale lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en hulpstoffen. In geval van een prijsverhoging heeft Relatie het recht de Overeenkomst te ontbinden en zal de koopprijs en een eventueel betaalde verwijderingsbijdrage worden teruggestort, tenzij de prijswijziging drie maanden of langer na totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvindt en op initiatief van Relatie is overeengekomen dat aflevering drie maanden of langer na totstandkoming van de Overeenkomst zou plaatsvinden.6. Aflevering en risico

6.1. Aflevering van producten geschiedt ofwel af bedrijf van een Nederlandse Comfomart vestiging ofwel door bezorging van de producten op het door Relatie opgegeven adres.

6.2. Het risico voor de producten gaat over op Relatie op het moment van aflevering.

6.3. Indien Relatie de producten niet of niet tijdig afneemt, is Relatie zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Comfomart is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van Relatie op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Relatie blijft de volledige koopsom en bezorgkosten, vermeerderd met dan geldende wettelijke handelsrente en eventueel door Comfomart te maken kosten, verschuldigd.

Indien Comfomart de producten alsnog aan een derde verkoopt, kan Comfomart besluiten het door Relatie verschuldigde bedrag te verminderen met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

6.4. De door Comfomart geleverde producten zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door Relatie en niet bestemd voor wederverkoop.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Relatie nadat Relatie al hetgeen hij krachtens Overeenkomst aan Comfomart verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden en/of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en/of schadevergoeding.

7.2. Voordat het eigendom van de producten op Relatie is overgegaan, is deze niet gerechtigd de producten te vervreemden, te verhuren, in bruikleen te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.

7.3. Indien en zolang Comfomart eigenaar is van de producten, zal Relatie Comfomart onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer een derde om welke reden dan ook aanspraak maakt op de producten of een onderdeel daarvan, in het bijzonder indien sprake is van beslaglegging. Bovendien zal Relatie Comfomart op Comfomart’s eerste verzoek onverwijld mededelen waar de producten, waarvan Comfomart eigenaar is, zich bevinden.

7.4. Indien beslag wordt gelegd op de producten of een onderdeel daarvan danwel in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Relatie, zal Relatie onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder respectievelijk de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Comfomart.8. Betaling

8.1. Relatie dient de koopprijs bij het sluiten van de Overeenkomst direct te betalen, tenzij een andere betaalwijze wordt overeengekomen.

8.2. Indien geen directe betaling wordt overeengekomen, zal Relatie het hem in rekening gebrachte bedrag binnen veertien dagen na de factuurdatum aan Comfomart voldoen.

8.3. Alle aan Relatie in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Relatie is niet bevoegd tot verrekening. Relatie heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Comfomart op te schorten.

8.4. Indien Relatie verzuimt te betalen binnen de betaaltermijn, dan is Relatie zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zijn alle vorderingen van Comfomart op Relatie, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar.

8.5. Relatie is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met een opslag van 2%.

8.6. Indien Relatie jegens Comfomart in verzuim is, is Relatie verplicht Comfomart eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Relatie te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 150,-- te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Ieder bedrag dat van Relatie wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Comfomart op Relatie mocht hebben ten aanzien van welke Comfomart niet een eigendomsvoorbehoud c.q. een pandrecht heeft bedongen conform artikel 8. Vervolgens zal ieder bedrag dat van Relatie wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in dit artikel en in artikel 6.3.

8.7. Indien en voor zover Relatie de overeengekomen prijs voor de geleverde producten niet heeft betaald, is Relatie, indien deze de door Comfomart geleverde producten aan een derde heeft vervreemd, verplicht op het eerste verzoek van Comfomart alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Comfomart op alle vorderingen van Relatie op die derde uit hoofde van die vervreemding, zulks onverminderd de overige rechten van Comfomart uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.9. Garantie

9.1. Indien sprake is van een product van een externe toeleveranciers van Comfomart, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Comfomart is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Relatie gehouden dan waarop Comfomart ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken, tenzij uit de wettelijke regeling omtrent conformiteit zoals opgenomen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat Comfomart gehouden is een product te herstellen danwel te vervangen buiten de garantie die de betreffende toeleverancier hanteert.

9.2. Wanneer Relatie binnen de fabrieksgarantie een gebrek aan het product constateert, kan deze binnen één (1) maand na het ontdekken van dit gebrek een beroep doen op garantie. Indien Relatie een beroep doet op een door Comfomart gegeven garantie, dient Relatie, binnen veertien (14) dagen na ontvangst door Comfomart van het beroep op garantie, Comfomart in staat te stellen het desbetreffende product te onderzoeken, naar keuze van Comfomart op de plaats waar het product zich bevindt (voor niet handzame producten als bijvoorbeeld groot witgoed en/of tv’s) of op het bedrijf van Comfomart in Nederland (voor handzame producten) bij gebreke waarvan Relatie geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedragingen c.q. het nalaten van Relatie een verval van diens rechten op garantie niet, naar het oordeel van Comfomart, zou rechtvaardigen.

9.3. Indien Comfomart onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende producten heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal Comfomart niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

10. Verplichtingen in geval van klacht

10.1. Na het constateren van enig gebrek aan een product is Relatie verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende producten onmiddellijk te (doen) staken en om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

10.2. Relatie is verplicht om een klacht over een product binnen bekwame tijd, doch uiterlijk 30 dagen nadat de aanleiding voor de klacht kenbaar werd of had behoren te zijn voor Relatie, bij gebreke waarvan alle rechten van Relatie ten opzichte van Comfomart van rechtswege vervallen.

10.3. Aan het in behandeling nemen van een klacht door Comfomart kan Relatie geen rechten ontlenen.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1. Comfomart is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Relatie of een derde in verband met een Overeenkomst of een door Comfomart geleverd product, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

11.2. Comfomart is alleen aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Comfomart aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Comfomart toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Comfomart jegens de Relatie, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Relatie aan Comfomart betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten.

11.3. Comfomart voldoet aan de eisen zoals gesteld in de warenwetregeling levensmiddelen. Comfomart is niet aansprakelijk voor het transport van levensmiddelen, of eventuele gevolgen daarvan, door Relatie, ook niet als vervoer geschiedt met behulp van door Comfomart geleverd materiaal.

11.4. De aansprakelijkheidsuitsluiting in artikel 11.1 en 11.2 blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Comfomart of haar leidinggevend personeel.

11.5. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Comfomart of haar leidinggevend personeel, zal Relatie Comfomart vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en zal Relatie Comfomart alle schade, waaronder mede begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Comfomart lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.12. Overmacht

12.1. Indien Comfomart door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Relatie kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

12.2. Indien enige overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
12.3. In geval van overmacht aan de zijde van Comfomart heeft Relatie geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Comfomart als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

12.4. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Comfomart geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Relatie geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Comfomart kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door Comfomart's toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.13. Verzuim/ontbinding

13.1. Indien Relatie, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Relatie zonder ingebrekestelling in verzuim en is Comfomart gerechtigd: - de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Comfomart tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Comfomart verder toekomende rechten.

13.2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Relatie, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Relatie, danwel indien Relatie een natuurlijke persoon is onder curatele stelling, zullen alle Overeenkomsten met Relatie van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Comfomart Relatie binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Comfomart zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan Comfomart verder toekomende rechten.

13.3. In elk van de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Comfomart op Relatie onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is Relatie gehouden tot onmiddellijke teruggave van producten, waarvan Comfomart nog eigenaar is en heeft Comfomart het recht om de terreinen en gebouwen van Relatie te betreden, teneinde die producten in bezit te nemen.14. Beschikbaarheid voorwaarden

14.1 Deze Voorwaarden liggen ter inzage in iedere vestiging van Comfomart, worden op verzoek van de Relatie kosteloos toegezonden en zijn online te raadplegen op www.comfomart.nl.

15. Wijziging voorwaarden

15.1. Comfomart behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

15.2. Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die geldt of heeft gegolden ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

16. Rechtskeuze en bevoegde rechter

16.1. Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

16.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant, tenzij op basis van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechtbank bevoegd is.